ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗរបស់ ន.ប.ធ.
18:50:15
APM

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ ន.ប.ធ.​ កាលបរិច្ឆេទ​
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពី "បរិស្ថានសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច"។ 24/11/2023
ក្រុមហ៊ុន ឌីហ្រ្គេន រៀលធី ឯ.ក ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដោយបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់គ្រាន់ តាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។ 22/11/2023
ក្រុមហ៊ុន អេស៊ា រៀល អ៊ីស្ទេត (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដោយបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់គ្រាន់ តាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។ 24/10/2023
ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចធ្វើជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុកក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម។ 3/10/2023
ក្រុមហ៊ុន អ៊ីនវ៉ា រៀល អ៊ីស្ទេត អ៊ិនវេសម៉ិន អេន វ៉ាលូអេសិន ឯ.ក ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដោយបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់គ្រាន់ តាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។ 25/8/2023
លទ្ធផលនៃការប្រឡងគុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច ជាន់ទី១៥។ 25/8/2023
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងគុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី៣ ដែលរៀបចំដោយនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច 17/8/2023
ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចធ្វើជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុកក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម។ 9/8/2023
បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនចូលរួមកម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការប្រឡង គុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី៣ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២១-២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច។ 8/8/2023
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច ជាក្រុមហ៊ុនបរធនបាលធ្វើប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រង, ចាត់ចែង និងប្រតិបត្តិការរក្សាសុវត្ថិភាព ឬរក្សាទុក (Escrow Services) សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម។ 3/8/2023
ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចធ្វើជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុកក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម និងបរធនបាលកិច្ចសង្គម។ 17/7/2023
ក្រុមហ៊ុន ណាយ ហ្វ្រែង (ខេមបូឌា) ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដោយបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់គ្រាន់ តាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។ 12/7/2023
គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពី “លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីក្នុងការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការប្រឡងគុណវុឌ្ឍិ និងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈបន្តក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច” 11/7/2023
ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ធ្វើជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុកក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចសាធារណៈ បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ បរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម បរធនបាលកិច្ចសង្គម និងបរធនបាលកិច្ចបុគ្គល។ 7/7/2023
ក្រុមហ៊ុន ខេត អឹព្រេហ្សល ឯ.ក ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដោយបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់គ្រាន់ តាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។ 6/7/2023
ក្រុមហ៊ុន ឃី រៀល អ៊ីស្ទេត ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដោយបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់គ្រាន់ តាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។ 16/6/2023
ធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី  ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច ធ្វើជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុកក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច  សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម។ 15/6/2023
ក្រុមហ៊ុន អេស អិម គ្លូប៊ល អឹព្រេហ្សល និងក្រុមហ៊ុន អ៊ិនឌីភេនដិនថ៍ ប្រផឹធី សឺវីស ខូល អិលធីឌី ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដោយបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់គ្រាន់ តាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។ 31/5/2023
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ដែលជាអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងប្រកួតប្រជែងខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃ និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពកសិកម្ម សម្រាប់សមាសភាគទី១ សូមប្រកាសជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន ដើម្បីដេញថ្លៃរថយន្ត PICK-UP ចំនួន ២ គ្រឿង។ 18/5/2023
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការទទួលចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការប្រឡងគុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី៣ 16/5/2023
ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ហ្វោនដេសិន អឹព្រេហ្សល ខូអិលធីឌី  ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដោយបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់គ្រាន់ តាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។ 14/5/2023
ធនាគារ អេស៊ា-ប៉ាស៊ីហ្វិក ឌីវេឡុបមេន ម.ក ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចធ្វើជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុកក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ច.ពាណិជ្ជកម្ម និងបរធនបាលកិច្ចសង្គម។ 12/4/2023
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ "ការវាយតម្លៃហានិភ័យថ្នាក់ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់ក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច"។ 6/4/2023
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការផ្សព្វផ្សាយ "ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ និងកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលរាយការណ៍"។ 30/3/2023
ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ ម.ក ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចធ្វើជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុកក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម។ 29/3/2023
ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ រៀល អ៊ីស្ទេត ឯ.ក (Khmer Real Estate Co., Ltd.) ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី ន.ប.ធ. ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដោយបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវគ្រប់គ្រាន់ តាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។ 28/3/2023
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ដែលជាអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងប្រកួតប្រជែងខ្សែច្រវាក់តម្លៃ និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពកសិកម្ម សម្រាប់សមាសភាគទី១ សូមប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខភាពសម្រាប់មុខតំណែង CS03 ចំនួន ០១ រូប ដើម្បីបំពេញការងារជាទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកសិធុរកិច្ចជាតិ។
Request for experssions of interest
Terms of Refference
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការពាក្យនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទីប្រឹក្សារបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
13/3/2023
ធនាគារ ហ្វីលីព ភីអិលស៊ី ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចធ្វើជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុកក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម។ 2/3/2023
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការប្រឡងគុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣ និងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនចូលរួមកម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការប្រឡងគុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣ 1/3/2023
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្តល់ការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច 23/2/2023
ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (ABA) ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចធ្វើជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុកក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម។ 16/2/2023
គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពី “បែបបទ និងយន្ដការពិគ្រោះយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរធនបាលកិច្ច” 3/2/2023
អនុក្រឹត្យស្ដីពី “ឯកសណ្ឋាន សញ្ញាសម្គាល់ និងសញ្ញាសក្តិរបស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចបរធនបាលកិច្ច” នៃនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច 3/2/2023
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការទទួលចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការប្រឡងសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣ 10/01/2023
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) សូមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីតំណរភ្ជាប់ (Link) នៃគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNSC) សម្រាប់តាមដានបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលដាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ UNSC ដូចខាងក្រោម៖
Resolutions
United Nations Security Council Consolidated List
Press Releases
Reporting entities in trust sector, please pay attention and complete this work effectively. សូមបុគ្គលរាយការណ៍ក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច មេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ និងបំពេញកិច្ចការនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
9/1/2023
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ ០៥២/អ.ស.ហ./ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពី “ការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច” 9/12/2022
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រកាសស្តីពី "ការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច" 15/11/2022
ប្រកាសស្តីពី "ការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច" 03/11/2022
ប្រកាសស្តីពី "បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការធ្វើអធិការកិច្ចបរធនបាលកិច្ច" 03/11/2022
កម្មវិធីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងកម្រិតផ្ទៃក្នុង ន.ប.ធ. ស្តីពី "នីតិវិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមន្រ្តីរបស់ ន.ប.ធ. និងគោលការណ៍ណែនាំអំពីបែបបទនិងទម្រង់លិខិតរដ្ឋបាលរបស់ ន.ប.ធ." ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តសកម្មភាពការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 24/10/2022
កម្មវិធីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងកម្រិតផ្ទៃក្នុង ន.ប.ធ. ស្តីពី "គោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង ស្តីពីការរៀបចំនិងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបស់ ន.ប.ធ." ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តសកម្មភាពការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 20/10/2022
The Kingdom of Cambodia has received financing from the Asian Development Bank (ADB) in the form of loans and grant [Loans 4013 (ADB), 8387 (AFD), 8389 (AIF) and Grant 9216 (JFPR)] towards the cost of Agricultural Value Chain Competitiveness and Safety Enhancement Project (ACSEP). Among other ministries, the Ministry of Economy and Finance (MEF) is also responsible for the implementation of ADB-financed projects, as agreed jointly between the borrower and ADB, and in accordance with the policies and procedures of the government and ADB. To jointly implement this whole project, the MEF established a PIU for Output 1 under Trust Regulator which will serve as implementing agency (IA) for ACSEP output 1. With reference to 4013 (ADB), 8387 (AFD CKH1238-01R), 8389 (AIF) and Grant No. 9216 (JFPR)-CAM, the PIU for Output 1 under Trust Regulator (TR) would like to advertise for "REQUEST FOR QUOTATIONS (RFQ) for the Supply and Delivery of 02 pick-ups for PIU/MEF-TR". If Interested, please go through the Link to download of detail RFQ. 01/09/2022
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ដែលជាអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងប្រកួតប្រជែងខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃ និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពកសិកម្ម (Agricultural value chain Competitiveness and Safety Enhancement Project-ACSEP) សម្រាប់ Output 1 សូមប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកបើកបរ ចំនួន ០២ រូប ដើម្បីបំពេញការងារជាអ្នកបើកបរនៅក្នុងអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងនេះ ដូចមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវលក្ខខណ្ឌការងារ។ 26/08/2022
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងកសាងសមត្ថភាពមន្រ្តី “ភាពជាអ្នកដឹកនាំ៖ ជវភាព, ភាពរស់រវើក, តុល្យភាព” 25/08/2022
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) មានកិត្តិយសសូមប្រកាសនូវលទ្ធផលការប្រឡងទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី១ ឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបរធនបាល បរធនបាលរូបវន្ដបុគ្គលឯករាជ្យ ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច និងសាធារណជន។ 25/08/2022
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការផ្សព្វផ្សាយ "ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ និងកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលរាយការណ៍" និង "ទម្រង់រាយការណ៍បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់បុគ្គលរាយការណ៍"។ 22/08/2022
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចធ្វើជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុកក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចសាធារណៈ បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ បរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម បរធនបាលកិច្ចសង្គម និងបរធនបាលកិច្ចបុគ្គល។ 15/08/2022
ថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចេកទេស និងមន្រ្តីក្រោមឱវាទរបស់និយ័តករបរធនបាលកិច្ចនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ សូមអបអរសាទរដ៏ស្មោះបំផុតអស់ពីចិត្ត គោរពជូនចំពោះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសដែល សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ 05/08/2022
សារលិខិតជូនពររបស់ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ សូមគោរពជូនពរ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅក្នុងឱកាសចម្រើនជន្មាយុគម្រប់ ៧០ វស្សា ឈានចូល ៧១ វស្សា នៅថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។ 05/08/2022
ញត្តិគាំទ្រ ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលើកទី១០ 01/08/2022
លិខិតចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខ 01/08/2022
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ដែលជាអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងប្រកួតប្រជែងខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃ និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពកសិកម្ម (Agricultural value chain Competitiveness and Safety Enhancement Project-ACSEP) សម្រាប់ Output 1 សូមប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកអនាម័យ ចំនួន ០១ រូប ដើម្បីបំពេញការងារជាអ្នកអនាម័យនៅក្នុងអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងនេះ ដូចមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវលក្ខខណ្ឌការងារ។ 29/07/2022
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួមកម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងប្រឡងសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី១ ឆ្នាំ២០២២ 22/07/2022
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំការប្រឡងសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី១ ឆ្នាំ២០២២ 22/07/2022
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការប្រឡងសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិ ក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី១ ឆ្នាំ២០២២ 15/07/2022
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកម្មវិធីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងកម្រិតផ្ទៃក្នុងនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចស្តីពី "ផែនការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននៃ ន.ប.ធ. សម្រាប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០២១-២០២៥) និងការបូកសរុបសមិទ្ធផលការងារឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ និងទិសដៅការងារបន្ត"។ 15/07/2022
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី "ការឈប់ទទួលចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការប្រឡងសម្រាប់បុគ្គល ត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី១ ឆ្នាំ២០២២" 01/07/2022
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី "ការទទួលចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការប្រឡងសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី១" 13/06/2022
ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា អគ្គនាយកនៃ ន.ប.ធ. ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី “តួនាទីរបស់និយ័តករក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ” នៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្តីពី "គោលនយោបាយ និងទិសដៅនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា"..... 26/04/2022
លិខិតជូនពរ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា អគ្គនាយកនៃ ន.ប.ធ. ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ គ.ស.២០២២..... 13/04/2022
សេចក្តីណែនាំស្តីពី "ការរាយការណ៍អំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដោយបុគ្គលរាយការណ៍សម្រាប់វិស័បរធនបាលកិច្ច"..... 06/04/2022
គោលការណ៍ណែនាំរួមស្តីពី "ការចុះបញ្ជី និងការស្នើសុំការអនុញ្ញាតបន្ថែមរបស់ក្រុមហ៊ុនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជំនួស..... 30/03/2022
The Kingdom of Cambodia has received financing from the Asian Development Bank (ADB) in the form of loans and grant [Loans 4013 (ADB), 8387 (AFD), 8389 (AIF) and Grant 9216 (JFPR)] towards the cost of Agricultural Value Chain Competitiveness and Safety Enhancement Project (ACSEP). Among other ministries, the Ministry of Economy and Finance (MEF) is also responsible for the implementation of ADB-financed projects, as agreed jointly between the borrower and ADB, and in accordance with the policies and procedures of the government and ADB. To jointly implement this whole project, the MEF established a PIU for Output 1 under Trust Regulator which will serve as implementing agency (IA) for ACSEP output 1.
With reference to the ADB CMS selection no. 177633 under the Loan 4013-CAM, the ADB and TR have advertised an international credit guarantee specialist position with the terms of reference (TOR). If you are interested in this assignment, please review the terms of reference and other information in the below link and apply by clicking the express interest button in the said link.


https://selfservice.adb.org
30/03/2022
គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការរៀបចំនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេត និងកិច្ចសហការជាតិក្នុងការស៊ើបអង្កេត 14/03/2022
សេចក្ដីសម្រេចលេខ ០៦៤ សហវ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំសេចក្ដីព្រាង...... 28/02/2022
ប្រកាសស្តីពីកម្រៃសេវានៃការចុះបញ្ជីបរធនបាលកិច្ច 18/02/2022
សេចក្ដីសម្រេចលេខ ០៧ សសរ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាព..... 28/01/2022​
កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មប្រកាសស្តីពី "កម្រៃសេវានៃការចុះបញ្ជីបរធនបាលកិច្ច"... 11/01/2022
ញត្តិគាំទ្រប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ​ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃ... 02/12/2021
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតស្នេហាជាតិ... 07/10/2021
កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មប្រកាសស្តីពី "វិធានគោលក្នុងការគ្រប់គ្រង"... 07/10/2021
អាសយដ្ឋាន៖ អគារ ១៦៨F (ជាន់ទី៨) ផ្លូវ៥៩៨
សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។
អ៊ីម៉ែល៖ info@trustregulator.gov.kh
ទូរសព្ទ៖ (+ ៨៥៥ ) ២៣-២៣៧-៨៨៨