អនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ប្រកាសស្តីពីការប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្រ្តីនៃនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ សេចក្តីណែនាំស្តីពីបែបបទនៃការអនុវត្តការងាររបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ អនុក្រឹត្យស្តីពីការចុះបញ្ជីបរធនបាលកិច្ច ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច ប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ១២ នៃប្រការលេខ ១០៤១ សហវ.​ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យបរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យបរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ អនុក្រឹត្យស្តីពីបរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
អនុក្រឹត្យស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ប្រកាសស្តីពីការប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្រ្តីនៃនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ សេចក្តីណែនាំស្តីពីបែបបទនៃការអនុវត្តការងាររបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ អនុក្រឹត្យស្តីពីការចុះបញ្ជីបរធនបាលកិច្ច ច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច ប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ១២ នៃប្រការលេខ ១០៤១ សហវ.​ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យបរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យបរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ អនុក្រឹត្យស្តីពីបរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
18:50:15

ព្រឹត្តិបត្របោះពុម្ភផ្សាយ​

ព្រឹត្តិបត្របោះពុម្ភផ្សាយ​ កាលបរិច្ឆេទ​

ទិន្នន័យទីផ្សារបរធនបាលកិច្ច

ចំនួនករណីសរុប

922

ទំហំបរធន (លានដុល្លារ)

1470

តំណរភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត

ផែនទី

អាសយដ្ឋាន

អគារ ១៦៨F (ជាន់ទី៨) ផ្លូវ៥៩៨ សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ

info@trustregulator.gov.kh

(+៨៥៥)២៣-២៣៧-៨៨៨

មតិយោបល់​/Comment

ឈ្មោះ/Name:
អ៊ីម៉ែល/E-mail:
អង្គភាព/Organization:
ផ្តល់យោបល់/Comment:(លោកអ្នកអាចប្រើជាភាសាខ្មែរ or English):

© រក្សាសិទ្ធិ ២០២៣ និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.)