18:50:15
បញ្ជីឈ្មោះបរធនបាលរូបវន្ដបុគ្គលឯករាជ្យ ដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច
ឈ្មោះ ក្រុមហ៊ុន​
១-លោកបណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់
២-លោស្រី ម៉ារ អមរា បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់
៣-លោកស្រី Clark Heather បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់
៤-លោកស្រី គឹម សុធាវី បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់
៥-លោកស្រី ប៊ុត ប៊ុនសីហា បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់
៦-លោក ជា ហាង បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់
៧-លោក ស៊ីម សេនាជាតិ បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់
៨-លោក អ៊ុំ សូផន បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់
៩-លោក យ៉ាង គឺមស្រេង បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់
១០-លោក សាយ សូនី បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់
១១-លោក ជា ផល្លារិន បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអម្រឹត
១២-លោក ហួត អៀងតុង បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករ
១៣-លោកស្រី អ៊ឹម វណ្ឌិត បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករ
១៤-លោក លី ស៊ីវ៉ែន បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករ
១៥-លោកផូវ សំភី បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសីលានិធិ
១៦-លោក ប៉ុន សីហា បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពាយ័ព្យ ហ្វាយនែន ម.ក
១៧-លោក ចាន់ ម៉ាច បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត
១៨-លោកបណ្ឌិត ព្រំ វិសុទ្ធ Mr. Prom Visoth
១៩-លោក កូយ ឡេសាន Mr. Koy Lesan
២០-លោក អ៊ឹម ពិសី (មេធាវី) Mr. Im Pisey ការិយាល័យមេធាវី រីចេង
២១-លោក រស់ មុនិន្ទៈ (មេធាវី) Mr. Ros Monin ក្រុមហ៊ុនមេធាវី ខេមជីន
២២-ឧកញ៉ាបណ្ឌិត ប៊ុន មុនី បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាបនាសហគមន៍កម្ពុជា
២៣-លោក ស៊ុំ សាកល បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាបនាសហគមន៍កម្ពុជា
២៤-លោក អ៊ាប ប៊ុនថាន បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាបនាសហគមន៍កម្ពុជា
អាសយដ្ឋាន៖ អគារ ១៦៨F (ជាន់ទី៨) ផ្លូវ៥៩៨
សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។
អ៊ីម៉ែល៖ info@trustregulator.gov.kh
ទូរសព្ទ៖ (+ ៨៥៥ ) ២៣-២៣៧-៨៨៨