18:50:15
បញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបរធនបាល ដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ និងការអនុញ្ញាតពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Company’s Name​
១-ក្រុមហ៊ុន កាណា ត្រាស ឯ.ក 1. Cana Trust Co., Ltd.
២-ក្រុមហ៊ុន ហ្វីលីព ត្រាសធី (ខេមបូឌា) ឯ.ក 2. Philip Trustee (Cambodia) Co., Ltd.
៣-ក្រុមហ៊ុន ហាវត្រាស ឃែភីថល អ៊ិនវេសម៉ិន ឯ.ក 3. HAOTRUST Capital Investment Co., Ltd.
៤-ក្រុមហ៊ុន អេសជី ថប ត្រាស ឯ.ក 4. SG Top Trust Co., Ltd.
៥-ក្រុមហ៊ុន ស្ត្រងហូល ត្រាសធី ឯ.ក 5. Stronghold Trustee Co., Ltd.
៦-ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន កាថេ អ៊ិនវេសម៉ិន ត្រាស (ខេមបូឌា) ម.ក 6. Grand Cathay Investment Trust (Cambodia) Plc.
អាសយដ្ឋាន៖ អគារ ១៦៨F (ជាន់ទី៨) ផ្លូវ៥៩៨
សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។
អ៊ីម៉ែល៖ info@trustregulator.gov.kh
ទូរសព្ទ៖ (+៨៥៥ )២៣-២៣៧-៨៨៨