18:50:15
បរធនបាលកិច្ចបុគ្គលដែលបានចុះបញ្ជីនៅនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច

សរុបចំនួន

(គិតត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣)

អាសយដ្ឋាន៖ អគារ ១៦៨F (ជាន់ទី៨) ផ្លូវ៥៩៨
សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។
អ៊ីម៉ែល៖ info@trustregulator.gov.kh
ទូរសព្ទ៖ (+ ៨៥៥ )២៣-២៣៧-៨៨៨
រក្សាសិទិ្ធ​ ២០២២ និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) All Rights Reserved 2022.