18:50:15
បញ្ជីឈ្មោះបរធនបាលកិច្ចបុគ្គល
ឈ្មោះបរធនបាលកិច្ចជាភាសាខ្មែរ ឈ្មោះបរធនបាលកិច្ចជាអក្សរឡាតាំង​
១-អាល់ហ្វា ALPHA TRUST
២-ណាំ លីណា Nam LyNa
៣-SHAW GOW DONG SHAW GOW DONG
អាសយដ្ឋាន៖ អគារ ១៦៨F (ជាន់ទី៨) ផ្លូវ៥៩៨
សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។
អ៊ីម៉ែល៖ info@trustregulator.gov.kh
ទូរសព្ទ៖ (+ ៨៥៥ )២៣-២៣៧-៨៨៨
រក្សាសិទិ្ធ​ ២០២២ និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) All Rights Reserved 2022.