18:50:15
បញ្ជីឈ្មោះបរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះបរធនបាលកិច្ចជាភាសាខ្មែរ ឈ្មោះបរធនបាលកិច្ចជាអក្សរឡាតាំង​
១-គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអម្រឹត Amret Microfinance Institution
២-ប្រាសាក់ PRASAC Financial Trust Funds
៣-ស្ថាបនាសហគមន៍កម្ពុជា Cambodia Community Building
៤-អេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់ ACLEDA FINANCIAL TRUST
៥-សមាគមអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ពាយ័ព្យ Northwest Development Association
៦-អង្គការហត្ថាកសិករ HATTHA KAKSEKAR NON-GOVERNMENT ORGANIZATION
៧-ក្រេឌីត អ៊ិន.ជី.អូ. KREDIT NGO
៨-អង្គការសីលានិធិ Seilanithih NGO
៩-អង្គការគណៈកម្មាធិការសុខភាពកម្ពុជា CAMBODIAN HEALTH COMMITTEE
អាសយដ្ឋាន៖ អគារ ១៦៨F (ជាន់ទី៨) ផ្លូវ៥៩៨
សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។
អ៊ីម៉ែល៖ info@trustregulator.gov.kh
ទូរសព្ទ៖ (+៨៥៥ )២៣-២៣៧-៨៨៨