18:50:15
អត្ថបទប្រចាំសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរធនបាលកិច្ច
ឈ្មោះអត្ថបទ កាលបរិច្ឆេទ​
សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបុគ្គលទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិ និងបរធនបាលរូបវន្តបុគ្គលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ 14/11/22
ការលុបចោលការទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច 10/11/22
ការលុបចោលអាជ្ញាបណ្ណរបស់បរធនបាលរូបវន្តបុគ្គល 31/10/22
លក្ខខណ្ឌតម្រូវអាជ្ញាបណ្ណធ្វើជាបរធនបាលរូបវន្តបុគ្គលឯករាជ្យ 14/10/22
លក្ខខណ្ឌតម្រូវអាជ្ញាបណ្ណបរធនបាលរូបវន្តបុគ្គល 03/10/22
ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចរបស់បរធនបាលរូបវន្តបុគ្គល 13/09/22
ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចរបស់បរធនបាលរូបវន្តបុគ្គលឯករាជ្យ 01/09/22
ការតែងតាំង ឬផ្លាស់ប្តូរសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បុគ្គលទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិ និងបរធនបាលរូបវន្តបុគ្គលរបស់ក្រុមហ៊ុនបរធនបាល 29/08/22
អត្ថប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីបរធនបាលកិច្ចបុគ្គល 08/08/22
វិធានប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនបរធនបាល 01/07/22
តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់បុគ្គលិកជំនាញផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច 22/06/22
ការបំពេញលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិក្នុងក្រុមហ៊ុនបរធនបាល 13/06/22
ការដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីបរធនបាលកិច្ចសម្រាប់បរធនបាលកិច្ចដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីនៅ ន.ប.ធ. 30/05/22
ប្រភេទនៃបរធនបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន 20/05/22
តើការតែងតាំង ឬផ្លាស់ប្តូរបរធនបាល ឬ បរធនបាលជំនួស ត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបស្របច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច? 13/05/22
តើប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចត្រូវបានបង្កើតយ៉ាងដូចម្តេចនៅកម្ពុជា និងតាំងពីពេលណាមក? 02/05/22
ហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឱ្យមានវិស័យបរធនបាលកិច្ចនៅកម្ពុជា? 29/04/22
តើធ្វើដូចម្តេចទើបអាចបង្កើតបរធនបាលកិច្ចស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា? 20/04/22
បរធនបាលដែលគ្រូវទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ/ការអនុញ្ញាត ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ច 12/04/22
ការអនុញ្ញាត ឬការបដិសេធលើការស្នើសុំបង្កើតបរធនបាលកិច្ច 06/04/22
លិខិតបរធនបាលកិច្ច 29/03/22
ការតែងតាំងបរធនបាល 21/03/22
អត្តសញ្ញាណរបស់អត្ថគាហកៈ 14/03/22
បរធនបាលទាយក ឬអ្នកផ្តល់វិភាគទានបរធនបាលកិច្ច 07/03/22
សកម្មភាពដែលចាត់ទុកថាជាប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ច និងដែលត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) 01/03/22
សមិទ្ធផលគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ចមុនការបង្កើតនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច 21/02/22
សាវតារនៃការបង្កើតវិស័យបរធនបាលកិច្ច និងនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចនៅកម្ពុជា 14/02/22
និមិត្តសញ្ញារបស់និយ័តករបរធនបាលកិច្ច 07/02/22
រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ននៃនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច 31/01/22
វិសាលភាព និងគុណប្រយោជន៍នៃវិស័យបរធនបាលកិច្ច 24/01/22
បណ្តឹងតវ៉ាពីសេចក្តីសម្រេចរបស់មន្រ្តីអធិការកិច្ចបរធនបាលកិច្ច 17/01/22
ការផ្តន្តាទោសចំពោះបរធនបាលដែលប្រព្រឹត្តល្មើស (ត) 10/01/22
ការផ្តន្តាទោសពិន័យជាប្រាក់ចំពោះបរធនបាលដែលប្រព្រឹត្តល្មើស (ត) 03/01/22
ការផ្តន្តាទោសពិន័យជាប្រាក់ចំពោះបរធនបាលដែលប្រព្រឹត្តល្មើស 27/12/21
ការផ្ដទ្ទាទោសចំពោះបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តល្មើសក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច 20/12/21
ការផាកពិន័យចំពោះការមិនរាយការណ៍ ការមិនផ្ដល់ព័ត៌មាន និងការមិនផ្តល់របាយការណ៍ 13/12/21
ការផាកពិន័យចំពោះប្រតិបត្តិការដែលមិនបានមកស្នើសុំចុះបញ្ជីបរធន 06/12/21
វិធានសម្រាប់មន្រ្តីអធិការកិច្ចបរធនបាលកិច្ចក្នុងការប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ 29/11/21
ការប្ដឹងតវ៉ាពីវិធានការរបស់មន្រ្តីអធិការកិច្ចបរធនបាលកិច្ច 22/11/21
ការពិនិត្យ និងការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច 15/11/21
ការធ្វើអធិការកិច្ចក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច 08/11/21
ការដោះស្រាយវិវាទក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច 01/11/21
ការបញ្ចប់បរធនបាលកិច្ច 25/10/21
ការត្រួតពិនិត្យបរធនបាលកិច្ច 18/10/21
ការចុះបញ្ជីបរធន 11/10/21
បរធនបាលជំនួស 04/10/21
ការទទួលខុសត្រូវ, ការអនុវត្តសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់បរធនបាល 27/09/21
កាតព្វកិច្ចរបស់បរធនបាល 21/09/21
សិទ្ធិជាសារវន្តរបស់បរធនបាល 14/09/21
អត្ថគាហកៈ និងសិទ្ធិរបស់អត្ថគាហកៈ 07/09/21
សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់បរធនបាលទាយក 30/08/21
អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បរធនបាលទាយក និងអត្ថគាហកៈ 23/08/21
បរធនបាលកិច្ចបុគ្គល 16/08/21
បរធនបាលកិច្ចសង្គម 09/08/21
បរធនបាលកិច្ចសាធារណៈ 02/08/21
បរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម 26/07/21
ភាគីសំខាន់ៗនៃបរធនបាលកិច្ច 19/07/21
តើបរធនបាលកិច្ចជាអ្វី? 12/07/21
សេចក្ដីសង្ខេបនៃប្រវត្តិច្បាប់ស្ដីពីបរធនបាលកិច្ច 06/07/21
អាសយដ្ឋាន៖ អគារ ១៦៨F (ជាន់ទី៨) ផ្លូវ៥៩៨
សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។
អ៊ីម៉ែល៖ info@trustregulator.gov.kh
ទូរសព្ទ៖ (+៨៥៥ )២៣-២៣៧-៨៨៨