18:50:15
បញ្ជីឈ្មោះប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុក
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាភាសាខ្មែរ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាអក្សរឡាតាំង​
១-ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ACLEDA Bank Plc
២-ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (ABA) Advanced Bank of Asia Limited. (ABA)
៣-ធនាគារ ហ្វីលីព Phillip Bank Plc.
អាសយដ្ឋាន៖ អគារ ១៦៨F (ជាន់ទី៨) ផ្លូវ៥៩៨
សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។
អ៊ីម៉ែល៖ info@trustregulator.gov.kh
ទូរសព្ទ៖ (+ ៨៥៥ ) ២៣-២៣៧-៨៨៨