18:50:15
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ខ្លឹមសារនៃដំណឹង​ កាលបរិច្ឆេទ​
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ដែលជាអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងប្រកួតប្រជែងខ្សែច្រវាក់តម្លៃ និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពកសិកម្ម សម្រាប់សមាសភាគទី១ សូមប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខភាពសម្រាប់មុខតំណែង CS03 ចំនួន ០១ រូប ដើម្បីបំពេញការងារជាទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកសិធុរកិច្ចជាតិ។
Request for experssions of interest
Terms of Refference
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការពាក្យនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទីប្រឹក្សារបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
13/3/2023
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ដែលជាអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងប្រកួតប្រជែងខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃ និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពកសិកម្ម (Agricultural value chain Competitiveness and Safety Enhancement Project-ACSEP) សម្រាប់ Output 1 សូមប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកបើកបរ ចំនួន ០២ រូប ដើម្បីបំពេញការងារជាអ្នកបើកបរនៅក្នុងអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងនេះ ដូចមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវលក្ខខណ្ឌការងារ។ 26/08/2022
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) ដែលជាអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងប្រកួតប្រជែងខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃ និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពកសិកម្ម (Agricultural value chain Competitiveness and Safety Enhancement Project-ACSEP) សម្រាប់ Output 1 សូមប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកអនាម័យ ចំនួន ០១ រូប ដើម្បីបំពេញការងារជាអ្នកអនាម័យនៅក្នុងអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងនេះ ដូចមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវលក្ខខណ្ឌការងារ។ 29/07/2022
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូននិស្សិត និងសធារណជនឱ្យបានជ្របថា៖ ន.ប.ធ. នឹងធ្វើការជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការីចំនួន ១៥ រូប ដើម្បីចូលរួមហ្វឹកហាត់ និងអនុវត្តការងារជាមួយ ន.ប.ធ. រយៈពេល ៣ ខែ រាប់ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នេះ។ 15/09/2021
អាសយដ្ឋាន៖ អគារ ១៦៨F (ជាន់ទី៨) ផ្លូវ៥៩៨
សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។
អ៊ីម៉ែល៖ info@trustregulator.gov.kh
ទូរសព្ទ៖ (+ ៨៥៥ ) ២៣-២៣៧-៨៨៨