18:50:15
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មាន​ កាលបរិច្ឆេទ​
ធនាគារ ហ្វីលីព ភីអិលស៊ី ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចធ្វើជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុកក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម។ 2/3/2023
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការប្រឡងគុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣ និងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនចូលរួមកម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការប្រឡងគុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣ 1/3/2023
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្តល់ការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច 23/2/2023
ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (ABA) ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចធ្វើជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុកក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម។ 16/2/2023
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការទទួលចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការប្រឡងសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣ 10/01/2023
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ ០៥២/អ.ស.ហ./ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពី “ការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច” 9/12/2022
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រកាសស្តីពី "ការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច" 15/11/2022
កម្មវិធីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងកម្រិតផ្ទៃក្នុង ន.ប.ធ. ស្តីពី "នីតិវិធីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមន្រ្តីរបស់ ន.ប.ធ. និងគោលការណ៍ណែនាំអំពីបែបបទនិងទម្រង់លិខិតរដ្ឋបាលរបស់ ន.ប.ធ." ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តសកម្មភាពការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 24/10/2022
កម្មវិធីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងកម្រិតផ្ទៃក្នុង ន.ប.ធ. ស្តីពី "គោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង ស្តីពីការរៀបចំនិងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបស់ ន.ប.ធ." ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តសកម្មភាពការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 20/10/2022
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងកសាងសមត្ថភាពមន្រ្តី “ភាពជាអ្នកដឹកនាំ៖ ជវភាព, ភាពរស់រវើក, តុល្យភាព” 25/08/2022
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ.) មានកិត្តិយសសូមប្រកាសនូវលទ្ធផលការប្រឡងទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី១ ឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបរធនបាល បរធនបាលរូបវន្ដបុគ្គលឯករាជ្យ ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច និងសាធារណជន។ 25/08/2022
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការផ្សព្វផ្សាយ "ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ និងកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលរាយការណ៍" និង "ទម្រង់រាយការណ៍បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់បុគ្គលរាយការណ៍"។ 22/08/2022
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចធ្វើជាប្រតិបត្តិករបរធនបាលផ្ដល់សេវារក្សាសុវត្ថិភាព ឬសេវារក្សាទុកក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចសាធារណៈ បរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ បរធនបាលកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម បរធនបាលកិច្ចសង្គម និងបរធនបាលកិច្ចបុគ្គល។ 15/08/2022
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួមកម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងប្រឡងសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី១ ឆ្នាំ២០២២ 22/07/2022
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំការប្រឡងសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី១ ឆ្នាំ២០២២ 22/07/2022
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការប្រឡងសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិ ក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី១ ឆ្នាំ២០២២ 15/07/2022
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកម្មវិធីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងកម្រិតផ្ទៃក្នុងនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចស្តីពី "ផែនការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននៃ ន.ប.ធ. សម្រាប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០២១-២០២៥) និងការបូកសរុបសមិទ្ធផលការងារឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ និងទិសដៅការងារបន្ត"។ 15/07/2022
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី "ការទទួលចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងការប្រឡងសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច លើកទី១" 13/06/2022
ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា អគ្គនាយកនៃ ន.ប.ធ. ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី “តួនាទីរបស់និយ័តករក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ” នៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្តីពី "គោលនយោបាយ និងទិសដៅនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា"..... 26/04/2022
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ "ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ" 21/03/2022
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ ០០៣/អ.ស.ហ./ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២..... 22/02/2022
កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មប្រកាសស្តីពី "កម្រៃសេវានៃការចុះបញ្ជីបរធនបាលកិច្ច"..... 11/01/2022
ញត្តិគាំទ្រប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី..... 02/12/2021
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតស្នេហាជាតិ..... 07/10/2021
កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈលើសេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពី "វិធានគោលក្នុងការគ្រប់គ្រង..... 16/09/2021
អាសយដ្ឋាន៖ អគារ ១៦៨F (ជាន់ទី៨) ផ្លូវ៥៩៨
សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។
អ៊ីម៉ែល៖ info@trustregulator.gov.kh
ទូរសព្ទ៖ (+ ៨៥៥ ) ២៣-២៣៧-៨៨៨